Structuur

De friese woningcorporaties die registergoederen in de provincie Fryslân bezitten, kunnen lid worden van de VFW. Elk lid wijst een natuurlijk persoon aan die de betreffende corporatie in algemene ledenvergaderingen vertegenwoordigt.

Het bestuur van de VFW bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen van achttien jaar of ouder, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de vertegenwoordigers van de leden. De algemene vergadering stelt, met inachtneming van voormeld minimum, het aantal bestuursleden vast.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en een vertegenwoordiger in de provinciale commissie aan. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering benoemd. Van de vergaderingen van het bestuur worden notulen opgesteld. Het bestuur vergadert tenminste drie keer per jaar.