Provinciale Klachtencommissie Woningcorporaties Fryslân

Provinciale Klachtencommissie Woningcorporaties Fryslân

Heeft een huurder een klacht, dan meldt hij/zij dit als eerste bij zijn/haar eigen woningcorporatie. Pas als de huurder niet tevreden is over hoe de corporatie de klacht afhandelt, staat de weg open naar de Provinciale Klachtencommissie. De huurder kan dan een schriftelijke klacht (via brief of e-mail) indienen bij de Provinciale Klachtencommissie Woningcorporaties Fryslân:

Postbus 103, 8860 AC Harlingen
secretariaat@klachtencommissie.frl

Waarover kan een klacht worden ingediend?

Een klacht die te maken heeft met het handelen of nalaten van de corporatie, een van haar medewerkers of een door de corporatie ingeschakelde derde.

Wie kan een klacht indienen?

Huurders, legale medehuurders en legale ex-(mede)huurders van woonruimte of bedrijfsruimte en legale onderhuurders. Ook: woningzoekenden die bij een van de corporaties ingeschreven staan en een bewonerscollectief anders dan de overkoepelende huurdersorganisatie.
Van de volgende woningcorporaties: Accolade, De Bouwvereniging, Dynhus, Elkien, Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland, Woningstichting Weststellingwerf, WoonFriesland.

De behandeling van klachten door de klachtencommissie is gratis voor de huurder.

Hier vindt u het reglement van de Provinciale Klachtencommissie.

Samenstelling klachtencommissie
Drs. Theunis R. Piersma Voorzitter (voordracht overige vier commissieleden)
Mr. Herman D. Postma Secretaris (voordracht van de corporaties)
Belinda M. Holwerda Vicevoorzitter (voordracht van de corporaties)
Rudolf J. Boersma Lid (voordracht van de huurdersorganisaties)
Jan S. Harkema Lid (voordracht van de huurdersorganisaties)

Bij de eerste personele samenstelling van de klachtencommissie is door corporaties én huurdersorganisaties vooral gekeken naar deskundigheid, competenties en het passen in het team, van de individuele leden. Voor twee leden geldt dat ze, na aanpassing van het reglement aan het sectorale voorbeeldreglement klachtencommissie, niet meer volledig voldoen aan de bepalingen van art. 3, lid 8, -uitsluitingsgronden, van dat reglement. Daardoor zou er discussie kunnen zijn over de onafhankelijkheid van deze leden.
Om eventuele partijdigheid van de commissie uit te sluiten, is het volgende afgesproken:
De betreffende leden bemoeien zich niet met zaken die gaan over huurders van de corporatie of huurders in de gemeente waarmee ze in het verleden in relatie stonden. Op het moment dat een herbenoeming aan de orde is, zal wél aan de bepalingen van het reglement worden voldaan. Brancheorganisatie Aedes en de Autoriteit woningcorporaties hebben aangegeven zich te kunnen vinden in deze uitleg en werkwijze.